Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány:

Název Společnosti: HAPPI VAPE s.r.o.

IČO: 11784385

DIČ: CZ11784385

se sídlem: K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 124763

kontaktní údaje:

email: info@izyvape.eu

telefon: +421 907 658 450

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti, nebo osoby, která uzavírá nájemní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (pro účely těchto obchodních podmínek dále jen: „kupující“ nebo „spotřebitel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupného izyvape.cz dále jen: „internetový obchod“).
 2. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy nebo nájemní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu (pro účely těchto obchodních podmínek dále jen „smlouva“). Odchylné ujednání ve smlouvě má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách, zobrazení a hodnocení zboží

 1. Informace o zboží, zejména informace o jeho ceně, hlavních vlastnostech a dostupných variantách, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje ujednání smlouvy za individuálně dohodnutých podmínek.
 2. Dostupnost zboží umístěného v internetovém obchodě může být časově a množstevně omezená, tak jak je uvedeno v konkrétních případech u zboží v internetovém obchodě.
 3. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a nelze ji považovat za nabídku na uzavření Smlouvy. Prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Pokud je předmětem smlouvy pronájem zboží, pak je účelem takové smlouvy dočasné předání zboží kupujícímu za nájemné a na dobu uvedenou v nabídce zboží nebo na dobu zvolenou kupujícím, pokud internetový obchod umožňuje zvolit celkovou dobu nájmu. Po skončení nájmu je kupující povinen vrátit pronajaté zboží zpět prodávajícímu, a to zasláním zboží na adresu sídla prodávajícího nebo odevzdáním zboží ve kterékoliv provozovně prodávajícího, nevyjádří-li prodávající souhlas s ekologickou likvidací zboží.
 4. Zboží, které se v internetovém obchodě zobrazuje na základě vyhledávání nebo na základě výběru kategorie kupujícím, je obvykle seřazeno od zboží, které bylo v databázi prodávajícího přidáno jako poslední a které se kupujícímu zobrazí jako první, ke zboží, které bylo v této databázi přidáno jako první a které se kupujícímu zobrazí jako poslední. Některé seznamy zboží (některé kategorie) mohou být řazeny i jinak, např. od zboží, které je u prodávajícího skladem, po zboží, které je momentálně nedostupné, nebo od zboží, které je nejprodávanější z nabídky internetového obchodu. Nabídka zboží může být přizpůsobena chování kupujícího v internetovém obchodě nebo jeho vlastním preferencím (pokud je možnost nastavení zobrazení v internetovém obchodě k dispozici).
 5. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí jen v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo omezit u konkrétního zboží maximální počet kusů, které může jednotlivý kupující zakoupit, a to z důvodu zajištění spravedlivé možnosti nákupu všech kupujících. Takové případné omezení je vždy uvedeno u popisu konkrétního zboží v internetovém obchodě.
 7. Pokud prodávající nabízí v internetovém obchodě kupujícímu jakoukoliv akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky takové akce přednost před těmito obchodními podmínkami; pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání těchto obchodních podmínek namísto ujednání takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím nabízeného zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Prodávající je oprávněn takovou akci kdykoliv zrušit.
 8. Případné slevy z kupní ceny, resp. z ceny nájemného, nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. V případě, že je kupní cena, resp. cena nájemného, uvedena se slevou, považuje se za cenu před slevou cena, za kterou prodávající nabízel a prodával zboží po dobu nejméně 30 dnů před poskytnutím slevy, nebo cena platná od počátku nabídky, pokud bylo zboží nabízeno po dobu kratší než 30 dnů. To neplatí pro slevy pro kupující, kteří se v internetovém obchodě zaregistrovali, přičemž s registrací mohou být spojeny zvláštní výhody, slevy poskytnuté z důvodu vady zboží nebo jiné slevy, u nichž zákon nevyžaduje, aby byla před slevou uvedena referenční cena.
 9. Prodávající tímto informuje, že v internetovém obchodě se zakazuje prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let.
 10. Za účelem sledování a vyhodnocování spokojenosti kupujících s internetovým obchodem a nabízeným zbožím umožňuje prodávající kupujícímu zadat v internetovém obchodě, na účtech prodávajícího na sociálních sítích nebo prostřednictvím služby třetí strany své hodnocení, ať už ve formě textu, fotografie nebo obrázku (dále jen “hodnocení”), které bude v anonymizované podobě zobrazeno u příslušného zboží za účelem informování ostatních návštěvníků internetového obchodu.
 11. Prodávající zajišťuje autenticitu hodnocení tím, že možnost hodnocení zpřístupňuje pouze kupujícím, kteří v internetovém obchodě nakoupili nebo uskutečnili objednávku. Poskytnutí hodnocení je zcela dobrovolné.
 12. V případě, že systém pro sběr a zpracování hodnocení provozuje třetí osoba, jakožto poskytovatel služeb pro prodávajícího, bude v e-mailové zprávě obsahující možnost zadat hodnocení prodávajícímu tato osoba řádně identifikována, přičemž podmínky poskytování příslušné služby jsou podrobněji popsány na internetových stránkách uvedené osoby.
 13. V každém případě, kdy kupující zašle prodávajícímu své hodnocení, je mu poskytnuta nevýhradní a bezplatná licence k užití hodnocení, a to bez časového a územního omezení, která opravňuje prodávajícího k jakémukoli užití hodnocení.
 14. Kupující opravňuje prodávajícího k použití hodnocení, aniž by kupujícího uvedl jako autora, k výkonu jeho osobnostních práv spojených s hodnocením jeho jménem, a to buď samostatně, nebo s pomocí třetích osob.
 15. Poskytnutím hodnocení kupující potvrzuje, že je oprávněn užívat majetková autorská práva k hodnocení v rozsahu nezbytném pro udělení výše uvedeného souhlasu, a že toto hodnocení uvádí jako pravdivé v souvislosti s nákupem uskutečněným v internetovém obchodě. Poskytnutím hodnocení kupující rovněž potvrzuje, že toto hodnocení neporušuje autorská práva třetích osob.
 16. Hodnocení kupujícího nesmí obsahovat informace, které jsou protiprávní nebo v rozporu s dobrými mravy.
 17. Používání automatických nástrojů pro hodnocení a hodnocení, která nepocházejí od kupujícího, je zakázáno.
 18. Prodávající může v internetovém obchodě zobrazovat kladná i záporná hodnocení, která nesmí být bezdůvodně smazána. Prodávající si však vyhrazuje právo zcela nebo zčásti vymazat hodnocení, která jsou v rozporu s těmito obchodními podmínkami.
 19. Hodnocení nejsou sponzorovaná, pokud tak nejsou výslovně označena.
 20. Prodávající může kupujícímu za poskytnutí hodnocení nabídnout určitou protihodnotu, zejména ve formě slevy na další nákupy v internetovém obchodě, přičemž podmínky pro získání a uplatnění takové protihodnoty mohou být stanoveny vždy individuálně – dle aktuální marketingové kampaně prodávajícího, není-li to ve smyslu obecně závazných právních předpisů zakázáno.
 21. Prodávající zveřejňuje jednotlivá hodnocení chronologicky od nejnovějšího po nejstarší. Recenze uvedené v jiném jazyce mohou obsahovat i překlady poskytnuté prodávajícím.

III.

Informace před uzavřením smlouvy a postup vedoucí k uzavření smlouvy

 1. Před uzavřením smlouvy sděluje prodávající spotřebiteli následující informace:
  • informace týkající se zboží a jeho ceny jsou zveřejněny způsobem dle čl. II těchto obchodních podmínek;
  • informace o totožnosti prodávajícího, včetně jeho kontaktních údajů, jsou uvedeny v čl. I těchto obchodních podmínek;
  • informace týkající se nákladů na dodání jsou uvedeny v čl. V těchto obchodních podmínek;
  • cena zboží není přizpůsobována osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování;
  • informace o nákladech na prostředky komunikace na dálku jsou uvedeny v čl. III těchto obchodních podmínek;
  • možné způsoby platby jsou uvedeny v čl. V těchto obchodních podmínek, možné způsoby dodání a čas dodání jsou uvedeny v čl. V těchto obchodních podmínek;
  • podmínky a lhůty pro odstoupení od smlouvy, včetně informací ohledně nákladů na vrácení zboží, jsou uvedeny v čl. VI těchto obchodních podmínek;
  • údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v čl. VII těchto obchodních podmínek;
  • prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku;
  • smlouva je uzavírána jako jednorázová, není uzavírána na dobu neurčitou (avšak v případě smlouvy, jejímž předmětem je nájem zboží, se smlouva uzavírá na dobu nájmu uvedenou v objednávce), jejím předmětem není opakované plnění a závazek ze smlouvy není automaticky prodlužován;
  • spotřebitel není povinen zaplatit před uzavřením smlouvy žádnou zálohu ani jinou obdobnou platbu; tím není dotčena možnost spotřebitele zvolit pro zaplacení kupní ceny, resp. ceny nájemného, a nákladů na dopravu platbu platební kartou on-line předem nebo platbu bankovním převodem podle čl. V. těchto obchodních podmínek;
  • předmětem smlouvy nejsou služby digitálního obsahu ani věci s digitálními vlastnostmi;
  • informace o mimosoudním řešení sporů jsou uvedeny v čl. IX těchto obchodních podmínek.
 2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.), nese v plné výši kupující. Výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, kterého kupující pro uzavření smlouvy využívá. Ze strany prodávajícího nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku.
 3. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud provedl předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Tím, že kupující odešle prostřednictvím internetového obchodu objednávku, souhlasí s uzavřením Smlouvy distančním způsobem prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.
 2. Technické kroky, které vedou k uzavření smlouvy, jsou následující:
  • Po zadání internetové stránky internetového obchodu v internetovém prohlížeči se kupujícímu zobrazí hlavní stránka internetového obchodu.
  • V horní části hlavní stránky internetového obchodu je umístěna rolovací záložka „Produkty“, přičemž po označení této záložky se objeví kategorie zboží nabízeného v internetovém obchodu. Po klepnutí na danou kategorii zboží se zobrazí nabídka zboží a kupující má možnost zvolit si konkrétní zboží a požadované množství.
  • Poté, co kupující zvolí konkrétní zboží z nabídky prodávajícího, zobrazí se detailní informace o tomto zboží včetně ceny a dostupných variant zboží a množství.
  • Kupující vybere požadované množství a vloží zboží do elektronického nákupního košíku klepnutím na tlačítko „Přidat do košíku“. Tímto je dané zboží rezervováno na dobu, po kterou kupující prohlíží stránky internetového obchodu. Pokud kupující nedokončí nákup, zboží je z elektronického nákupního košíku automaticky odstraněno a je uvolněno zpět do internetového obchodu. Elektronický nákupní košík je kupujícímu přístupný kdykoliv v době nákupu po klepnutí na tlačítko „Zobrazit košík“.
  • Pokud již elektronický nákupní košík obsahuje všechny kupujícím požadované položky, může klepnutím na tlačítko „Přejít k pokladně“ pokračovat v procesu dokončení objednávky.
  • Po klepnutí na tlačítko „Přejít k pokladně“ se zobrazí přehled vybraného zboží obsahující pro každou položku vloženou do elektronického nákupního košíku označení zboží, zvolené množství, dále i celkovou cenu zboží složenou ze součtu cen všech položek.
  • Kupující má současně možnost vyplnit fakturační údaje. Kupující je povinen pravdivě vyplnit všechny fakturační údaje označené hvězdičkou, neboť bez vyplnění těchto údajů není možné objednávku v internetovém obchodu dokončit. Kupující může v případě potřeby uvést další údaje, a to obchodní firmu, IČO, DIČ či údaje pro dodání zboží pro případ, že zboží má být doručeno na jinou než fakturační adresu, a případně též poznámku psanou volnou formou vztahující se k objednávce zboží.
  • Současně kupující zvolí, zda souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na e-mailovou adresu a pokud nikoliv, odznačí předem zaškrtnuté pole „Zajímají mě slevy, výhody, novinky a IZY Money“
  • Současně má kupující možnost zvolit jednu z nabízených možností dodání zboží, přičemž u každé z nabízených možností je uvedena i její cena, jakož i jeden z možných způsobů platby za zboží. Po zvolení způsobu dodání zboží a způsobu platby za zboží se zobrazí celková cena zboží, včetně nákladů na dodání zboží a případných plateb za zvolený způsob platby za zboží.
  • Současně má kupující možnost zkontrolovat obsah elektronického nákupního košíku a další vyplněné údaje před potvrzením objednávky a tyto údaje případně změnit.
  • Současně kupující zaškrtnutím příslušného pole potvrdí, že si přečetl tyto obchodní podmínky, které jsou z tohoto místa přístupné kliknutím na odkaz „obchodní podmínky“, včetně sdělení před uzavřením smlouvy uvedených v odst. 1 tohoto článku.
  • V závislosti na konkrétním zboží může podmínkou odeslání objednávky a následného uzavření smlouvy být rovněž ověření věku kupujícího v souladu se zákonem; v takém případě je kupující povinen svůj věk. Klepnutím na pole „Ověřit můj věk“ bude kupující přesměrován na internetové stránky adulto.cz provozované třetí osobou, umožňující ověření věku kupujícího. Za účelem ověření věku je kupující povinen postupovat dle instrukcí uvedených na internetové stránce adulto.cz.
  • Pokud kupující souhlasí s obsahem elektronického nákupního košíku, pokud řádně vyplnil všechny vyžadované údaje a pokud ověřil svůj věk, je-li to v daném případě vyžadováno, může proces objednávky dokončit klepnutím na tlačítko „Objednávka s povinností platby“.
  • V případě, že kupující zvolí možnost platby platební kartou on-line, bude po odeslání objednávky přesměrován na internetové stránky s platební bránou umožňující platbu kartou on-line.
  • Smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím dle čl. III odst. 7 těchto obchodních podmínek.
 1. V případě, že kupující uvede ve formulářovém poli „Poznámky k objednávce“ při vyplňování objednávky jakýkoli text, nestává se tento text součástí smlouvy a jeho obsah není pro prodávajícího závazný.
 2. Bezodkladně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. O přijetí objednávky prodávajícím a o uzavření smlouvy bude kupující informován e-mailovou zprávou adresovanou na e-mailovou adresu kupujícího.
 3. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 4. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může písemně zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím, a to i ve formě e-mailové zprávy adresované na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o přijetí objednávky. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku; taková nabídka je novým návrhem na uzavření smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí nabídky kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
 6. V případě, že se konkrétní zboží, které je předmětem smlouvy, již nevyrábí, nedodává, není na skladě nebo je nedostupné, smlouva zaniká pro následnou nemožnost plnění, přičemž o zániku smlouvy je prodávající povinen kupujícího informovat bez zbytečného odkladu. Pokud kupující již zaplatil zcela nebo zčásti kupní cenu za konkrétní zboží, resp. cenu nájemného, bude tato částka převedena zpět na bankovní účet kupujícího.
 7. Prodávající ukládá uzavřené smlouvy a doručené objednávky v elektronické podobě a uchovává a archivuje je po dobu pěti let, případně po dobu delší, pokud takovou povinnost ukládají právní předpisy. Prodávající neumožňuje přístup k archivovaným smlouvám žádné další osobě, s výjimkou osob poskytujících prodávajícímu služby (účetní, právní atp.). Prodávající umožní spotřebiteli přístup ke smlouvě, kterou s prodávajícím uzavřel, pokud o to spotřebitel požádá písemně e-mailem zaslaným na adresu info@izyvape.eu. V takovém e-mailu musí spotřebitel požadovanou smlouvu jednoznačně identifikovat, a to alespoň datem jejího uzavření, předmětem koupě a číslem příslušné objednávky.

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za pravdivé.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující zaplatit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího;
 • v hotovosti na dobírku;
 • bezhotovostně platební kartou.
 1. Společně s kupní cenou, resp. cenou nájemného, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvní výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou, resp. cenou nájemného, i náklad spojený s dodáním zboží.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu, resp. cenu nájemného, splněný okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Zboží je kupujícímu doručeno na adresu určenou kupujícím v objednávce, a to prostřednictvím kupujícím zvolené kurýrní služby.
 5. Volba způsobu dodání se provádí v průběhu objednávání zboží.
 6. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 7. Jakékoli dodatečné náklady na dopravu, které vzniknou na základě dodatečných požadavků kupujícího poté, co prodávající předal zboží k doručení, (například z důvodu následného požadavku kupujícího na změnu místa dodání), je povinen platit kupující.
 8. Je-li prodávající dle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 9. Při převzetí zboží od přepravce prodávající kupujícímu důrazně doporučuje zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu nasvědčujícího neoprávněnému vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 10. Dodací doba může být uvedena u každého zboží odlišně. Pokud si kupující objedná zboží s různou dodací dobou v rámci jedné objednávky, je dodací dobou nejdelší z nich. Pokud u objednaného zboží není uvedena žádná dodací doba, potom platí, že prodávající je povinen objednané zboží dodat do 30 dnů od uzavření smlouvy.
 11. Kupující je srozuměn s tím, že ve výjimečných případech může dojít k prodloužení dodací doby z důvodu zpoždění vzniklého na během výroby nebo z nepředvídatelných důvodů, které prodávající nemohl ovlivnit. Pokud kupující neobdržel zboží v dodací době uvedené u zboží ani nebyl kontaktován prodávajícím, může získat informace o předpokládané době dodání prostřednictvím e-mailové adresy info@izyvape.eu.
 12. O odeslání zboží informuje prodávající kupujícího e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při vyplňování objednávky.
 13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží, případně je kupujícímu zaslán v elektronické formě na e-mailovou adresu kupujícího.
 14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou ztrátu, poškození či zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil.

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu.
 2. Není-li dále uvedeno jinak, činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dnů od uzavření smlouvy.
 3. U smlouvy činí lhůta pro odstoupení 14 dní ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme:
 • zboží nebo
 • poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo
 • poslední položku nebo část dodávky zboří sestávajícího z několika položen nebo částí, nebo
 • první dodávku zboží, je.li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 1. Spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, případě v jiných právních předpisech, mimo jiné od smlouvy:
 • na zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • na zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem k své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • na zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co je spotřebitel porušil,
 • na poskytování služeb (včetně nájmu), kdy služba začala být poskytována.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoliv jednoznačným písemným prohlášením učiněným vůči podnikateli. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorového formuláře k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí spotřebiteli bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy; lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Spotřebitel nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, souhlasí-li s tím spotřebitel a nevzniknou-li mu tím další náklady.
 5. Pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.
 7. Zboží musí vrátit spotřebitel prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a pokud je to možné, v původním obalu. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboří, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu neuhrazení kupní ceny zboží, resp. ceny nájemného, případně pokud si kupující objednané zboží nepřevzal. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:
 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není.li technických norem,
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • zboží odpovídá jakosti nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 1. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. V případě použitého zboží může kupující vadu vytknout v době jednoho roku od převzetí zboží.
 2. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob opravy nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.
 3. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil.
 4. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 5. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu se zákonem:
 • se vada projeví opakovaně;
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo,
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době bez zbytečných potíží pro kupujícího.
 1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná.
 2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu, resp. uhrazenou cenu nájemného, bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal prodávajícímu.
 3. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, ve které je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Spotřebitel může reklamaci uplatnit i u osoby určené prodávajícím. Pokud reklamaci spotřebitele vyřizuje osoba určená prodávajícím, tato může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného zboží, jinak reklamaci postoupí na vyřízení prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění. zamítnutí reklamace.
 4. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech vyplývajících z vadného plnění. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z práv vyplývajících mu z vadného plnění si uplatňuje, je Prodávající nebo jím pověřený pracovník nebo určená osoba povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace včetně odstranění vady musí vyřídit ihned, přičemž v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje moment, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 5. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 6. Právo z vadného plnění kupujícímu nepatří, jestliže kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo jestliže kupující vadu sám způsobil.
 7. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.
 8. Volbu způsobu reklamace a jejího vyřízení, je-li více možností, má kupující.

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. Spotřebitel se může v rámci mimosoudního vyřizování stížnosti obrátit na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy: info@izyvape.eu, a dále může podat stížnost proti postupu prodávajícího k orgánu dohledu nebo státního dozoru, kterým je ve věcech ochrany spotřebitele Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44,, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, a ve věcech ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz. Spotřebitel má dále právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů; subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je v daném případě Česká obchodní inspekce (coi.cz, adr.coi.cz).

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, strany se dohodly, že vztah se řídí právem České republiky. V případě, že kupující je spotřebitelem a některé z jeho práv a povinností ve smyslu těchto obchodních podmínek a právního řádu České republiky jsou právním řádem země, ve které má spotřebitel svůj domicil, upraveny odchylně, použije se právní úprava, která je pro spotřebitele příznivější.
 2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto podmínky vstupují v platnost 1. 2. 2024.

Formulář pro odstoupení od smlouvy