PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Vymezení pojmů

Pro účely těchto podmínek se rozumí:

„Správcem“ společnost HAPPI VAPE s.r.o., IČO: 11784385, se sídlem K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 124763, kontaktní údaje: info@izyvape.eu, telefon: +421 907 658 450;

„Subjektem údajů“ osoba, která Správci poskytuje své osobní údaje na níže uvedené účely, zejména návštěvník webových stránek Správce, zákazník Správce nebo zájemce o zaměstnání u Správce;

„Internetovým obchodem“ obchod Správce na stránkách www.izyvape.cz;

„Nařízením“ nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR);

„Zákonem“ zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

  1. Zpracování osobních údajů pro účely vyřizování objednávek

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává pro účely uzavření a plnění smlouvy založené objednávkou, kterou Subjekt údajů uskuteční v Internetovém obchodě Správce, jsou: jméno a příjmení, adresa, emailový a telefonický kontakt Subjektu údajů, věk Subjektu údajů.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je výše uvedená smlouva se Správcem, kterou by bez poskytnutí údajů Subjektu údajů nebylo možné uzavřít.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zákonem stanovených povinností Správce, tj. minimálně po dobu 10 let z důvodu povinné archivace účetních dokladů.

Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zpracovatel, který pro Správce a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat přepravu zboží, webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů Správce, poskytovatel systému pro ověření věku apod.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Možnost nákupu v Internetovém obchodě není primárně určena pro Subjekty údajů mladší 16 let.

Výše uvedené informace platí také pro případ zpracování osobních údajů při využití funkce sledování dostupnosti zboží v Internetovém obchodě, je-li dostupná, avšak s tím rozdílem, že Správce zpracovává pouze emailovou adresu Subjektu údajů, za účelem informování Subjektu údajů o dostupnosti zboží, o které se Subjekt údajů sám zajímá, včetně alternativních nabídek obdobného zboží a to na základě předsmluvních vztahů uskutečňovaných před realizací objednávky Subjektu údajů zakládající výše popsanou smlouvu uzavřenou prostřednictvím Internetového obchodu.

 

III. Zpracování osobních údajů pro účely zasílání newsletteru

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává pro účely zasílání informací o produktech, službách, novinkách a akcích (newsletter), jsou: emailová adresa a v případě naplnění předpokladu dle níže uvedeného písm. b) také věk a místo bydliště subjektu údajů.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je

  1. oprávněný zájem Správce spočívající v propagaci svého zboží poté, co Subjekt údajů uskuteční nákup v Internetovém obchodě Správce, kdy k zasílání newsletteru dochází v souladu ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informační společnosti. Subjekt údajů má přitom možnost zrušit odběr newsletteru při uskutečnění objednávky a následně kdykoli po kliknutí na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Správce,
  2. souhlas Subjektu údajů, který není existujícím zákazníkem Správce, udělený ve smyslu § 5 odst. 5 Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Správce.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o zasílání newsletteru Správce, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování.

Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zpracovatel, který pro Správce a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů Správce, správu newsletterových kampaní, případně zpracovatel, který Správci poskytuje technické řešení pro správu newsletterových kampaní.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, s výjimkou segmentace dle věku a místa bydliště, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů může docházet k personalizaci newsletterů s ohledem na minulé objednávky Subjektu údajů (nabídky komplementárního zboží a služeb), která však není založena na předvídání aspektů Subjektu údajů souvisejících s výkonností v práci, majetkovými poměry, zdravím a pod.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Newsletter není primárně určen pro Subjekty údajů mladší 16 let.

 

  1. Zpracování osobních údajů pro účely registrace v Internetovém obchodě

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává pro účely uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb spojených s registrací v Internetovém obchodě, které spočívají ve vytvoření uživatelského účtu v Internetovém obchodě, v získání možnosti spravovat objednávky v prostředí on-line, v získání možnosti uskutečňovat budoucí nákupy bez nutnosti opakovaného zadávání kontaktních údajů a v získání možnosti sledovat historii nákupů, jsou: jméno a příjmení, adresa, emailový a telefonický kontakt Subjektu údajů.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je výše uvedená smlouva se Správcem, kterou by bez poskytnutí údajů Subjektu údajů a registrace v Internetovém obchodě nebylo možné uzavřít.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o využívání služeb spojených s registrací v Internetovém obchodě, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování.

Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zpracovatel, který pro Správce a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů Správce.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Možnost registrace v Internetovém obchodě není primárně určena pro Subjekty údajů mladší 16 let.

 

  1. Hodnocení nákupů v Internetovém obchodě a používání cenových srovnávačů

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává pro účely zveřejnění Subjektem údajů zadaného hodnocení nákupu v Internetovém obchodě, v anonymizované formě, jsou: jméno, příjmení, přezývka, emailová adresa a hodnocení nákupu Subjektu údajů.

Zpracováním těchto dobrovolně získaných osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zpracovatel, který Správci poskytuje technické řešení pro získávání hodnocení nákupů, a který tato hodnocení pro Správce sám zveřejňuje, zejména provozovatel internetového srovnávače cen.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je oprávněný zájem Správce, který spočívá v ověřování spokojenosti zákazníků za účelem zlepšování služeb Správce pro další zákazníky.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o zveřejnění jeho hodnocení nákupu.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Formulář určený k hodnocení nákupu v internetovém obchodně není primárně určen pro Subjekty údajů mladší 16 let.

  1. Reakce na zprávy od Subjektů údajů

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává pro účely reakce na zprávy od Subjektů údajů, které Správce obdrží přes kontaktní formulář nebo v rámci emailové komunikace, jsou: jméno a příjmení, adresa, emailový kontakt Subjektu údajů, případně jiné údaje Subjektu údajů, které Subjekt údajů sám uvede ve své zprávě adresované Správci.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je oprávněný zájem Správce, který spočívá v odpovědi na zprávy, které obdrží, což by bez poskytnutí údajů Subjektu údajů nebylo možné uzavřít.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání komunikace se Subjektem údajů.

Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zpracovatel, který pro Správce a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek a správu CRM systémů Správce.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Možnost adresovat Správci jakoukoliv zprávu není primárně určena pro Subjekty údajů mladší 16 let.